-50% НА КРЕДИТ ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ

У нас отличные новости – специально для Вас мы снижаем процентную ставку на 50%! Теперь она составит 0,99%. Что это значит? Каждый новый клиент сервиса сможет получить первый кредит всего под 0,99% в день.

Например, Вам необходимо 3000 грн на 7 дней. По истечению срока пользования кредитными средствами итоговая сумма составит всего 3207,9 грн. Это отличная возможность сэкономить на процентах по кредиту и получить деньги на выгодных условиях.

Официальные условия акции Вы можете прочесть ниже.

[showhide type=”post” more_text=”Официальные условия акции” less_text=”Официальные условия акции”]

Затверджено»
наказом Директора
ТОВ «СОС КРЕДИТ»
Від 21.12.2019 року

Офіційні Правила Акції «Кредит під 0,99%»
(далі – Правила)

  1. Організатор Акції, територія ,строки (тривалість) проведення Акції та мета Акції

1.1. Організатором та Виконавцем Акції «Кредит під 0,99%» (далі – Акція) для нових Клієнтів/Позичальників є Товариство з обмеженою відповідальністю «СОС КРЕДИТ», код ЄДРПОУ 39487128 ( далі – Організатор/Товариство).

1.2. Акція проводиться Організатором на території України*, підконтрольній українській владі (далі по тексту – Територія проведення Акції).*за вийнятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Замовника та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції.

1.3. Строк дії Акції: з 12 годин 00 хвилин 23.12.2019 року та до моменту її офіційного припинення Товариством шляхом видання Директором Товариства наказу про припинення Акції та розміщення інформації про припинення Акції на Сайті Товариства за адресою: www.soscredit.ua.

1.4. Строк цієї Акції може бути змінено в односторонньому порядку Товариством.

1.5. Метою Акції є: популяризація та просування фінансових послуг Товариства на ринку фінансових послуг, формування та підтримка стабільного рівня зацікавленості споживачів фінансових послуг в Україні.

1.6.Участь в Акції є безкоштовною: Організатор не отримує винагороди від Учасників за їх участь в Акції. Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

  1. Умови участі в Акції, Учасники Акції

2.1. До участі в Акції долучаються Клієнти Товариства – фізичні особи (надалі – Учасники акції/Клієнти/Позичальники), які протягом Строку проведення Акції, уклали вперше (не були Позичальниками Товариства до початку Акції) з Товариством Договір про надання фінансового кредиту (далі – Кредитний договір), через систему онлайн , а саме на сайті Товариства за адресою: www.soscredit.ua, але за умови що Клієнт подав заявку на отримання Кредиту в період, що визначений в п. 1.3 цих Правил.

2.2. Учасниками Акції не можуть бути недієздатні, неповнолітні фізичні особи та ті Клієнти які вже оформляли Кредит в Товаристві також не можуть приймати участі в Акції, іноземці та фізичні особи без громадянства, особи без паспорту (недійсний паспорт) або особи без ІПН.

2.3. Рішення про участь в Акції є добровільним волевиявленням, яке здійснюється кожним потенційним Учасником Акції особисто, виходячи із власних міркувань щодо участі в Акції та беззастережної згоди з цими Правилами. Всім Учасникам надаються рівні права. Стати Учасником Акції можна в будь-який день упродовж усього періоду її проведення.

  1. Фонд Заохочень Акції

3.1. Заохоченням Акції (далі – Заохочення Акції) для Позичальників Переможців Акції є зниження розміру процентної ставки за користування Кредитом. Розмір зниженої процентної ставки становить 0,99% в день за користування грошовими коштами від суми Кредиту.

3.2. Виконавець забезпечує надання Заохочень Акції Переможцям Акції.

  1. Порядок визначення Переможців Акції

4.1. Всі Учасники Акції які уклали Кредитний договір у строк визначений в п. 1.3. цих Правил автоматично визнаються її переможцями (далі – Переможці Акції).

4.2. Не відповідають умовам Акції та не можуть бути визнані Переможцями Акції й відповідно отримати Заохочення Акції фізичні особи – клієнти Товариства, які протягом Строку проведення Акції порушили умови відповідного Кредитного договору, укладеного з ними, в частині порядку погашення заборгованості та виконання умов користування кредитними коштами та особи які не виконали в повному обсязі умови цих Правил.

  1. Умови та строки отримання Заохочень Акції

5.1. Отримання Переможцями Акції Заохочень (встановлення зниженої процентної ставки за користування Кредитом) здійснюється починаючи з дати вказаної в п. 1.3 Правил та застосовується тільки до Позичальників які вперше уклали Кредитний договір з Товариством починаючи з дня проведення Акції та до останнього дня Акціїї. Знижена процентна ставка за користування кредитом діє до дати, проведення Акції (але у будь якому раз до закінчення акційного Кредитного договору що був укладений між Товариством та Позичальником в період визначений в п. 1.3. цих Правил). У разі невиконання Позичальником своїх зобов’язань за Кредитним договором процентна ставка за акційними Кредитними договорами може бути збільшена без укладання Додаткової угоди до Кредитного Договору.

5.1.2. Збільшення процентної ставки є правом, а не обов’язком Товариства.

5.2. Заохочення Акції може бути отримане Переможцем Акції тільки за умови виконання ним всіх, без виключення, вимог цих Правил.

5.3. Виконавець/Товариство має право: – відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах; – відмовити у наданні Заохочень Учаснику Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання таких Заохочень Акції, згідно цих Правил.

5.4. Організатор Акції звільняється від відповідальності щодо її умов згідно цих Правил, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

5.5. Товариство не компенсує будь-які витрати Переможців Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочень Акції.

  1. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

6.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на сайті Товариства www.soscredit.ua.

6.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Товариством протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Товариством. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення на сайті Товариства www.soscredit.ua, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

6.3. Додаткову інформації , щодо Акції та ії проведення, та іншої інформації , що пов’язана з проведенням Акції можливо дізнатись за номером телефону 0 (800) 211 767 та /або на сайті Товариства, а саме: www.soscredit.ua.

  1. Інші умови

7.1. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення щодо цього приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

7.3. Всі Учасники Акції надають свою згоду про оброблення, збереження, передачу персональних даних згідно з чинним законодавством України.

[/showhide]