ЗГОДА СУБ’ЄКТА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я (далі – Позичальник/Я), який/яка заповнює поля реєстраційної форми у Системі он-лайн кредитування SOS CREDIT (далі за текстом – “Система”), що розміщена на веб-сайті soscredit.ua (далі за текстом – “Веб-сайт”), під час реєстрації у Системі, у відповідності до Закону України “Про захист персональних даних” (далі за текстом – “Закон”) шляхом натискання кнопки (проставляючи галочку у відповідному полі)):

1) надаю ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СОС КРЕДИТ”, яке є юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України: 39487128, місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Почайнинська, будинок 23, (далі за текстом – “Товариство/Установа”) дозвіл на обробку моїх персональних даних (далі за текстом – “Дозвіл”) відповідно до сформульованої мети їх обробки, а саме – для забезпечення реалізації визначеної у Статуті Товариства господарської діяльності, – у складі своїх персональних даних, що вказуються у Системі, яка є джерелом збирання таких даних після уведення цих даних у Системі, а також надаю згоду на обробку наданих мною персональних даних, що включає збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу Третім особам, моїм Близьким особам згідно чинного законодавства України), знеособлення, знищення персональних даних, а також на збирання Товариством додаткових персональних даних з будь-яких відкритих джерел, у тому числі але не виключно за допомогою національної системи електронної дистанційної ідентифікації BankID Національного банку України шляхом передавання персональних даних Товариству, також надаю згоду на доступ Товариства до моєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та розповсюдження через бюро кредитних історій інформації зареєстрованиї згідно чинного законодавства України про мене, в тому числі, але не виключно – інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах публічного використання, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

2) підтверджую, що форма, у якій висловлено (виражено) Дозвіл, дає змогу зробити однозначний висновок про надання Згоди суб’єкта персональних даних, а також підтверджую, що не маю претензій будь-якого характеру до такої форми;

3) зобов’язуюсь надавати точні та достовірні персональні дані, а також підтримувати їх в актуальному стані;

4) повідомляю, що мені відомі права, передбачені Законом, джерела збирання, місцезнаходження моїх персональних даних, мета обробки моїх персональних даних, місцезнаходження володільця персональних даних;

5) розумію, що обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки;

6) вважаю, що на момент надання цієї Згоди (Дозволу) Товариством як суб’єктом електронної комерції створено належні умови для захисту моїх персональних даних;

7) повідомляю та підтверджую, що зберігання персональних даних відповідно до цієї Згоди (Дозволу) може здійснюватись Товариством без обмеження строку;

8) надаю згоду на зміну Товариством мети обробки моїх персональних даних, визначеної у цій Згоді (Дозволі), шляхом розміщення відповідного повідомлення на Веб-сайті та/або шляхом направлення відповідного повідомлення за допомогою Служби коротких повідомлень (SMS) чи служби мультимедійних повідомлень (MMS) на зазначений мною у своєму Особистому кабінеті/у Системі номер мобільного телефону (телефонний номер мобільного (рухомого) зв’язку);

9) надаю згоду на обробку Товариством своїх персональних даних, тобто вчинення таких дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних в наступних цілях:
– виконання Кредитного Договору;
– пропозиції продуктів і послуг Товариства;
– надання знижок і пільгових умов надання кредитів та кредитних продуктів;
– обслуговування позичальників та осіб, що подають заявку на отримання кредитів (клієнтів) Товариства;
– просування послуг Товариства.
– передачу кредитного договору і всієї інформації Клієнта, Третім особам на їх сервера з серверів Товариства (дані сервера як суспільства так і Третіх осіб можуть перебувати як на території України так і на території інших країн).

10) надаю згоду на те, що обсяг та зміст персональних даних, що підлягають обробці Товариством  визначається Товариством відповідно до вимог чинного законодавства України. Товариство здійснює збір персональних даних в цілях, зазначених вище.

11) підтверджую, що я як суб’єкт персональних даних надаю Товариству згоду на обробку та використання своїх персональних даних беззастережно і без обмежень з метою здійснення статистичного аналізу. У процесі обробки Товариство має право передавати Персональні дані Третім особам (включаючи, але не обмежуючись, юридичним консультантам та/або Колекторам,новим кредиторам та/або Третім особам), якщо це необхідно для досягнення цілей обробки персональних даних та за умови дотримання такими Третіми особами конфіденційності та безпеки Персональних даних.

12) надаю згоду на зберігання, передачу, знеособлення, оброблення своїх персональних даних на серверах Товариства та /або Третьої особи якій було передано дані Клієнта на серверах України, та/або інших Країн світу, Європейського союзу, США та інших країн.Також надаю згоду на передачу своїх особистих даних з серверів Товариства на сервери Третіх осіб сервера яких можуть знаходитись на території інших  країн.

13) надаю згоду на передачу інформації після укладання Договору з Товариством на сайти та сервера інших країн, та Третім особам.

14) повідомляю та підтверджую, що ця Згода (Дозвіл) не вимагає від Товариства повідомляти мене про передачу моїх персональних даних Третій особі.

15) надаю та підтверджую свою згоду ПрАТ «ВФ Україна» (далі –  Оператор) мобільного зв’язку на оброблення інформації про надання та отримання мною послуг Товариства та іншим Операторам мобільного рухомого зв’язку.

16) Надаю згоду як споживач на доступ до інформації, що складає мою кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включеного до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо мене та кредитів , що будуть укладені в майбутньому , та що були укладені , визначеної Законом України “Про організацію формування та обігу кредитних історій”, та на отримання інформації щодо укладених кредитних договорів.

17) Надаю згоду на збір, надання, використання та поширення Установою будь-яким чином Персональних даних через бюро кредитних історій, банки, операторів послуг платіжної інфраструктури (платіжних посередників (payment facilitators), процесингові установи (processing organizations) тощо) (далі – «Оператори»), платіжні системи, платіжну інфраструктуру, мережу Інтернет;

18) Надаю згоду на обробку Персональних даних Операторами (спільно чи кожним окремо) відповідно до мети обробки, а саме – забезпечення реалізації визначеної в установчих документах Операторів господарської діяльності. При цьому а) зберігання Персональних даних може здійснюватись Операторами без обмеження строку, б) ця моя Згода на обробку Персональних даних не вимагає від Операторів повідомляти мене про передачу Персональних даних третій особі;

19) Надаю згоду на доступ Товариства, Операторів (спільно чи кожним окремо) до Персональних даних;

20) Стверджую та погоджуюсь з тим, те, що Оператори (спільно чи кожний окремо) виступатимуть володільцями та/або розпорядниками Персональних даних;

21) Стверджую та погоджуюсь з тим , що Товариством, Операторами може бути розкрито інформацію щодо мене, яка містить конфіденційну інформацію.

22) Також я підтверджую, що мене повідомлено про володільця персональних даних, склад та зміст персональних даних, що збираються, свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються мої персональні дані.

23) Надаю згоду на отримання відомостей у результаті електронної дистанційної ідентифікації в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства засобами Системи BankID Національного банку України, а також надаю свою беззаперечну згоду на передачу Третім особам інформації, отриманої в результаті електронної дистанційної ідентифікації в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства засобами Системи BankID Національного банку України;

24) Також надаю згоду на обробку, зберігання, розповсюдження , знеособлення та /або знищення моїх фото, відео, копій документів та фото та відео мого зображення отриманого в ході ідентифікації верифікації мене як Клієнта та інших необхідних дій для виконання покладених на Товариство прав та обов’язків згідно чинного законодавства України та надаю згоду на передачу даної інформації Третім особам.

25) Також надаю згоду на інформування мене про діючі умови програми лояльності, у тому числі, але не виключно про промокоди, акції, спеціальні пропозиції, а також надання іншої інформації щодо фінансових послуг, що надаються Товариством;

26) Надаю згоду на передачу моєї інформації та інформації щоо Кредитного договору , заборгованості Третім особам/Близьким особам з метою інформування, щодо наявної заборгованості та/або стану виконання Кредитного Договору між Товариством та мною.

27) Також надаю згоду на те , що до персональних даних може входити, але не виключно – ПІБ, дата народження , стать , РНОКПП, номер контактних телефонів, соціальне становище, місце роботи, місце проживання , адреса реєстрації, проживання, адреси та ПІБ Третіх осіб наданих мною та контактних телефонів, адреса електронної пошти, фото та відео, копії документів наданих мною та або отриманих з інших джерел згідно чинного законодавства, інформацію щодо належності до Публічних осіб , тощо (даний перелік не є вичерпним та може бути змінений).

Гиперссылка на вебстраницу, где размещена информация о порядке и процедуре защиты персональных данных:

https://soscredit.ua/wp-content/uploads/2022/01/polozhennya-pro-obrobku-ta-zahist-personalnih-danih.pdf