Сума кредиту:
Строк кредиту:
Ввести промокод

Термін дії промокоду закінчився

Промокод активовано

Остаточний розрахунок буде надано після проходження реєстрації та підтвердження Клієнтом суми та строку кредиту при поданні заявки!

Попередні умови кредитування
Повернути до
Тіло кредиту, грн
Відсотки по кредиту (період 1), грн
Сума до повернення (період 1), грн
Середня відсоткова ставка в день (период 1 и 2), %
Загальні витрати по кредиту
 

Це витрати споживача, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, включаючи проценти по кредиту. Комісії та інші обов’язкові платежі за супровідні послуги не нараховуються.

Графік платежів
Реальна річна відсоткова ставка, % річних
Загальна вартість кредиту за розрахунковий період

Загальна вартість кредиту за розрахунковий період – ця сума включає тіло кредиту та нараховані відсотки за 1 та 2 період користування кредитом.

Деталі
Ввести промокод

Термін дії промокоду закінчився

Промокод активовано

Остаточний розрахунок буде надано після проходження реєстрації та підтвердження Клієнтом суми та строку кредиту при поданні заявки!

Інформація про фінансову послугу

Надання інформації відповідно до частини другої статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СОС КРЕДИТ” (далі за текстом – “Товариство”) як фінансова установа надає можливість своїм Клієнтам ознайомитись із інформацією про фінансову послугу та іншою інформацією, пов’язаною із отриманням фінансової послуги, як цього вимагає частина друга статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, у тому числі, до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги.

1) Інформація про фінансову послугу, що пропонується надати Клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для Клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг

Товариство надає фінансову послугу із надання позик в тому числі і на умовах фінансового кредиту у відповідності до чинного законодавства України. Інформація про фінансову послугу викладена у Договорі про надання фінансового кредиту (далі за текстом – “Договір”), з умовами якого Клієнт має змогу ознайомитись в Особистому кабінеті до моменту його укладення, Правилах надання позик в тому числі і на умовах фінансового кредиту  (далі за текстом – “Правила”), що знаходиться у відкритому доступі на веб-сайті soscredit.ua.

Крім того, суму Кредиту і строк повернення Кредиту Клієнт зазначає у Системі он-лайн кредитування SOS CREDIT (далі за текстом – “Система”)/у своєму Особистому кабінеті самостійно шляхом вибору необхідних значень (попередньо введених Товариством до Системи). Після вибору (зазначення) Клієнтом значень суми Кредиту і строку повернення Кредиту, Система виводить суму за процентами за користування Кредитом у грошовому виразі (у валюті гривні) і суму до сплати на дату повернення (виходячи із припущення, що Клієнтом не буде здійснено платежів на користь Товариства раніше останнього дня строку повернення Кредиту, та Клієнт виконає обов’язок із повернення Кредиту без прострочення), обрахованих виходячи із обраних (зазначених) Клієнтом значень суми Кредиту і строку повернення Кредиту, а також введених Клієнтом додаткових даних (у випадку їх введення), до яких, наприклад, можуть відноситись промокоди.

Також до підписання Договору Клієнту формується для ознайомлення та для підписання Паспорт Кредиту з яким Клієнт ознайомлюється та підписує Паспорт Кредиту до підписання Договору.

До дня виникнення у Клієнта простроченої заборгованості за Кредитом згідно укладеного Договору, Клієнт має право продовжити строк повернення Кредиту за укладеним Договором у разі дотримання Клієнтом на момент такого продовження наступних умов:

 • 1) здійснення погашення заборгованості за процентами за Кредитом, що наявна на момент продовження, у повному розмірі.

2) Інформація про умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість

За загальним правилом надання Товариством фінансової послуги із надання позик в тому числі і на умовах фінансового кредиту  не передбачає надання додаткових фінансових послуг Клієнтам. Але у разі, якщо в окремих випадках Товариством надаватимуться додаткові фінансові послуги, то положення про умови їх надання та їх вартість включатимуться до належним чином оформлених правочинів (договорів) із обов’язковим дотриманням/виконанням вимог, передбачених чинним законодавством України для таких випадків, зокрема, але невиключно, щодо належного інформування Клієнта про додаткові фінансові послуги.

3) Інформація про порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги

На виконання вимоги пункту 3 частини другої статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” Товариство повідомляє, що отримання Клієнтами – фізичними особами від Товариства фінансової послуги із надання позик в тому числі і на умовах фінансового кредиту, не передбачає сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги. Клієнт – фізична особа після повернення суми фінансового кредиту на умовах, визначених відповідним договором, не отримує доходу (відсутній об’єкт оподаткування), а Товариство не визнається податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб у значенні, наведеному у Податковому кодексі України.

4) Інформація про правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги

Товариство надає Клієнтам фінансову послугу із надання позик в тому числі і на умовах фінансового кредиту на підставі Договору .

Відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України (далі за текстом – “ЦК України”) «договір є обов’язковим для виконання сторонами».

Згідно із статтею 631 ЦК України «строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору».

Відповідно до статті 525 ЦК України «одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом».

Дострокове розірвання Договору допускається:

 • 1) за згодою Сторін Договору – у будь-який момент дії Договору;
 • 2) в односторонньому порядку Клієнтом – до моменту видачі (надання) Товариством Кредиту Клієнту за Договором, але за умови, що повідомлення про розірвання Договору надійшло від Клієнта Товариству до моменту видачі (надання) Товариством Кредиту Клієнту за Договором.

При розірванні Договору за згодою Сторін, у відповідній домовленості між ними про розірвання Договору має бути врегульовано питання розрахунків між Сторонами Договору.

При розірванні Договору в односторонньому порядку Клієнтом (згідно вказаного вище порядку) дострокове припинення надання фінансової послуги не передбачає наявності фінансових зобов’язань у одної Сторони Договору перед іншою Стороною Договору.

У разі розірвання Договору зобов’язання припиняється з моменту досягнення домовленості про розірвання Договору або з моменту отримання Товариством від Клієнта повідомлення про розірвання Договору, яке надійшло Товариству до моменту видачі (надання) Товариством Кредиту Клієнту за Договором.

Якщо Договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов’язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання цього Договору законної сили.

5) Інформація про механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги

Товариство турбується, щоб права споживачів фінансових послуг були максимально захищені. З цією метою, Товариство інформує Клієнтів про умови отримання фінансових послуг, щодо діяльності Товариства як фінансової установи, дотримується/виконує відповідні вимоги, передбачені чинним законодавством України стосовно захисту прав споживачів, зокрема, але не виключно, Законами України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про захист прав споживачів”, Закону України “Про споживче кредитування”.

Перед укладенням договору про надання споживчого кредиту (у разі його укладення/ пропозиції укласти) Товариство як кредитодавець бере на себе зобов’язання повідомити споживача у письмовій формі про:

 • 1) особу та місцезнаходження кредитодавця;
 • 2) кредитні умови, зокрема:
  • а) мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений;
  • б) форми його забезпечення;
  • в) наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов’язаннями споживача;
  • г) тип відсоткової ставки;
  • ґ) суму, на яку кредит може бути виданий;
  • д) орієнтовну сукупну вартість кредиту (в процентному значенні та грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов’язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту;
  • е) строк, на який кредит може бути одержаний;
  • є) варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги;
  • ж) можливість дострокового повернення кредиту та його умови;
  • з) необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється;
  • и) податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які споживач має право, або відомості про те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію;
  • і) переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.

Товариство бере на себе зобов’язання не включати у договори із споживачам про надання споживчого кредиту положення Закону України “Про захист прав споживачів” про несправедливі умови в договорах.

Також у разі надання споживчого кредиту товариство бере на себе зобовязання ознайомити Клієнта з Паспортом Кредиту до підписання Договору згідно Закону України “Про споживче кредитування”.

З метою отримання необхідного захисту своїх прав та урегулювання спірних питань (у разі їх виникнення), споживачі фінансових послуг, що надаються Товариством, мають право звертатись безпосередньо до Товариства за телефонним номером: 0 (800) 211 767, або написати листа на адресу електронної пошти (electronic mail): support@sos-credit.com.ua. У темі такого листа слід зазначити: “Захист прав споживача ПІБ”, де замість “ПІБ” слід вказати прізвище, ім’я та по батькові споживача, права якого, на думку особи, яка звертається, є потреба захистити.

Окрім цього, споживач фінансових послуг має право звернутися зі скаргою стосовно надання фінансової послуги безпосередньо до таких державних органів України, а саме:

Національний банк України:
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Телефон для довідок: (044) 253-01-80
Факс: (044) 230-20-33, (044) 253-77-50
Офіційний сайт:  bank.gov.ua,

Гіперпосилання на розділ «Захист прав споживачів» на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, де розміщено інформацію про розгляд звернень: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Гіперпосилання на розділ «Звернення громадян» на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів:
Адреса: 01001, місто Київ, вулиця Бориса Грінченка, будинок 1
Веб-сайт: dpss.gov.ua
Електронна пошта: info@dpss.gov.ua

Інформація про реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

6) Інформація про реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів

Національний банк України, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Адреса: 01601, місто Київ, вулиця Інститутська, 9.Режим роботи:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45
Телефон довідкової телефонної служби:
(044) 230-18-44,Інформація для довідок:
Тел. 0 800 505 – 240
Факс: (044) 230-20-33
Веб-сайт: bank.gov.uaГіперпосилання на розділ «Захист прав споживачів» на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України, де розміщено інформацію про розгляд звернень: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Гіперпосилання на розділ «Звернення громадян» на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection/citizens-appeals 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Адреса: 01001, місто Київ, вулиця Бориса Грінченка, будинок 1
Телефон:(044) 279 12 70 – приймальня;
(044) 278 84 60, 278 41 70 – канцелярія
факс:(044) 279-48-83
Веб-сайт: dpss.gov.ua
Електронна пошта: info@dpss.gov.ua

Порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг та порядок розгляду звернень споживачів:

https://soscredit.ua/wp-content/uploads/2022/10/poryadok-rozglyadu-zvernen-spozhivachiv_tov-sos-kredit1-1.pdf

Гіперпосилання на вебсторінку, де розміщено інформацію про порядок і процедуру захисту персональних даних:

https://soscredit.ua/wp-content/uploads/2022/01/polozhennya-pro-obrobku-ta-zahist-personalnih-danih.pdf

Повідомлення для Клієнтів, які відносяться до захищеної категорії відповідно до Закону України «Про споживче кредитування»:

https://soscredit.ua/wp-content/uploads/2022/09/informacziya-dliya-zahishhenoyi-kategoriyi.pdf 

7) Інформація про розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами

Товариство як фінансова установа не пропонує своїм Клієнтам фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами. Товариство пропонує своїм Клієнтам отримати фінансові послуги, що надаються ТОВ «СОС КРЕДИТ». У зв’язку з цим, Товариство не отримує винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.